כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

מנגנוני הבקרה בעמותה

שאלה:

העמותה שלנו עוסקת בהנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות בכל רחבי הארץ. לאחרונה פעילות העמותה גדלה, והמחזור הכספי שלה הוא מעל 10 מליון ₪. שאלתנו היא מהם מנגנוני הבקרה שצריכה עמותה על פי חוק, והאם עמותה בסדר גודל כספי כשלנו צריכה פונקציות נוספות מאשר עמותה קטנה יותר?

תשובה:

על פי החוק כל עמותה צריכה שני מנגנוני בקרה: רואה חשבון וועדת ביקורת.

רואה החשבון הוא מבקר חיצוני. תפקידו לוודא שהדוחות הכספיים של העמותה אכן משקפים את מצבה הכספי של העמותה בתאריך הדו"ח.

תפקידה של ועדת הביקורת לדאוג לכך שהעמותה אכן פועלת בהתאם למטרותיה, מתוך יעילות ועמידה במטרות החוק.

עמותה שהמחזור הכספי שלה הוא מעל 10 מליון ₪ צריכה פונקציה נוספת – מבקר פנים.

מבקר הפנים הוא הפונקציה בעלת הידע והכלים המעשיים לבחון את עמידת העמותה במטרותיה ואת אופן התנהלותה. את מסקנותיו מגיש מבקר הפנים להנהלת העמותה ולועדת הביקורת. להבדיל מועדת הביקורת שהיכולת המעשית שלה להשפיע באופן שוטף על התנהלות והתיעלות העמותה מועטה, מבקר הפנים יכול להיות כלי עזר ניהולי למנהלי העמותה שיאפשר להם להתייעל באופן שוטף בנושאים כמו אפקטיביות, חסכון, שמירה על נכסים ועוד.

חוק הביקורת הפנימית קובע כי על מבקר הפנים לעמוד במספר תנאים מקדימים:

  1. בתפקיד מבקר הפנים יכהן אדם יחיד.
  2. עליו להיות תושב ישראל.
  3. עליו להיות ללא הרשעה בעברה שיש עימה קלון.
  4. עליו להיות בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בארץ, או מוסד כזה בחו"ל שמוסד להשכלה גבוהה בארץ הכיר בו לענין זה, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
  5. עליו להיות בעל נסיון של שנתיים בעבודת ביקורת או שהשתתף בהשתלמות מקצועית שאישרה ועדה לעניני השתלמויות שקבע שר הכלכלה, המורכבת מנציג לשכת המבקרים הפנימיים, מהמפקח הכללי במשרד הכלכלה והתכנון ומנציג מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודי ביקורת פנימית.