כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

שימוש בכרטיס אשראי

שאלה:

אנו משתמשים במסגרת העמותה באופן תדיר בכרטיס אשראי על מנת לבצע תשלומים שונים בשגרת הפעילות של העמותה. לפני זמן מה העיר חבר שאסור לעמותה להשתמש בכרטיס אשראי לצורך ביצוע תשלומים. רציתי לשאול האם זה נכון? מדוע ישנה בעיה בשימוש בכרטיס אשראי? האם ישנם מצבים בהם השימוש בכרטיס אשראי מותר?

תשובה:

ההנחיות להתנהלות עמותות (בהתאם לחוק העמותות) קובעות כי כל הוצאה כספית של עמותה המבקשת ניהול תקין, צריכה להיעשות בחתימת שני מורשי חתימה. הנחיה זו נועדה על מנת לאפשר בקרה נאותה על הפעילות הכספית של העמותה. שימוש בכרטיס אשראי לא מאפשר חתימה של שני מורשי החתימה וכתוצאה מכך לא מאפשר בקרה על ההתנהלות הכספית כנדרש.

החוק אומנם מכיר בכך שישנם סוגי פעילות כספית המחייבים שימוש בכרטיס אשראי, ומאפשר שימוש זה בכפוף למספר תנאים שנועדו להבטיח בקרה תקינה. המקרים בהם מתיר החוק שימוש בכרטיס אשראי הם כאשר ישנו קושי לבצע את הרכישה באופן אחר, כדוגמת תשלום שניתן לבצע רק באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי, תשלום אגרה לרשם, הוצאות הנגרמות במסגרת נסיעה לחו"ל וכו'. מקרה נוסף בו מתיר החוק שימוש בכרטיס אשראי הוא כתחליף לתשלום מזומן במסגרת קופה קטנה. כאמור ההיתר לשימוש בכרטיס אשראי במקרים אלו כפוף למספר תנאים שיפורטו להלן.

שימוש בכרטיס אשראי אפשרי בכפוף להתקיימות אחד משני התנאים הבאים:

א. הגבלת כרטיס האשראי במסגרת שימוש כקופה קטנה:

  1. ההחלטה על הוצאת הכרטיס תחתם על ידי שני מורשי החתימה.
  2. כרטיס האשראי יהיה מוגבל לסכום המותר לשימוש כקופה קטנה, והעמותה משתמשת בו לצורך הוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה בלבד.
  3. על העמותה להשתמש בכרטיס אשראי מסוג מיוחד, הכולל בתוכו מגבלה על סך ההוצאה החד פעמית (כגון כרטיס נטען) או החודשית (כגון כרטיס עם מגבלת מסגרת אשראי בסכום קטן).

ב. הגבלות החלות על כרטיס האשראי במסגרת פתיחת חשבון בנק ייעודי:

1. כרטיס האשראי יהיה כזה שהתשלום בו כפוף לקיומה של יתרה כספית בחשבון בנק ייעודי, שנפתח לצורך השימוש בכרטיס זה.

2. השימוש בכרטיס מסוג כזה, יהיה כפוף להעברת כספים לחשבון הייעודי, באופן המקיים מספר תנאים:

    א. העברת הכספים לחשבון הייעודי תעשה בהוראה חתומה על ידי שני מורשי החתימה של העמותה.

    ב. העברת הכספים תעשה לצורך הוצאה מסויימת.

    ג. בחתימה על העברת הכספים לחשבון הייעודי תצוין מטרת ההעברה.

3. העמותה תקפיד על כך שלא יהיו בחשבון זה יתרות מעבר לכספים שהועברו לצורך ביצוע ההוצאה המסוימת כאמור לעיל.

4. השימוש בכרטיס יעשה רק במקרים בהם קיים קושי לביצוע התשלום בדרך אחרת (ראה דוגמאות לעיל).