כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ביטוח

ביטוח משרד

ביטוח צד ג'

ביטוח דירקטורים    

ביטוח חבות מעסיקים

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח