כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

בדיקות שכר תקופתיות

הצורך

מטרתו של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה היא "להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה". החוק קובע הליך מנהלי להטלת עיצומים כספיים ובמקביל מרחיב את מעגל האחראים כלפי העובד. החוק קובע "מחירון" להפרת הוראות חוקי העבודה,  בשלוש דרגות של עיצום כספי, בהתאם לחומרת העבירה, ובנוסף, אינו גורע מאחריותו הפלילית של המעביד. החוק יוצר הרתעה נוספת כנגד המעסיקים, בכך שהוא קובע כי כל הטלת עיצום כספי תפורסם גם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

המנהל הכללי של תאגיד-שהוא-מעביד, חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרות חוקי העבודה.

המענה

אחד מהאמצעים למניעת הפרה לפי החוק הוא בדיקה תקופתית (אחת לתשעה חודשים) של התלושים בידי "בודק שכר מוסמך". הבדיקה התקופתית מהווה עילה לבקשת הפחתה בסכום הקנס, במידה והמפקח ימצא הפרה במהלך הביקורת. הבדיקה תכלול:

  1. בחינת הסכמי עבודה עם העובדים והתאמתם לחוק ולתלושי השכר של העובדים.
  2. בחינת יישום הוראות החוק לפי הסעיפים המופיעים בחוק לאכיפת דיני עבודה, לדוגמא:

ניהול פנקס חופשה ופנקס שעות עבודה; קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית; מתן הפסקות לעובד; מתן חופשה שנתית ותשלום דמי פדיון חופשה; תשלום גמול שעות נוספות; מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד; מסירת תלוש שכר; איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר; איסור הלנת שכר; תשלום שכר מינימום; איסור פיטורים בהריון, בחופשת לידה ולאחריה; איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר; תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה; ועוד.

המטרה והתוצאה

סנכרון בין שלשת מרכיבי משולש השכר: הסכמי העבודה עם העובדים – דיווח נוכחות – תלושי שכר. ניסוח נהלים פנימיים למנהלים ולעובדים עם דגשים לשמירת חוקי העבודה. התאמת כל המרכיבים בתלוש השכר לדרישות חוקי העבודה השונים, תוך הכנה לביקורת חיצונית.

 

לפרטים נוספים צור קשר דרך האתר או בטלפון: 02-5366887