כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ביקורת פנים

הצורך

בסוף חודש יולי 2014 אושר בכנסת תיקון 14 לחוק העמותות. אחד הנושאים העיקריים שנוספו בתיקון הוא חובת מינוי מבקר פנימי לעמותות שמחזורן מעל 10 מליון ₪. ועד העמותה ימנה, באישור וועדת הביקורת, מבקר פנימי, אשר יגיש לוועד תוכנית עבודה שנתית או תקופתית, לביקורת פנים בעמותה. התכנית תאושר ע"י הוועד בהמלצתה של וועדת הביקורת, האחראית לפיקוח על עבודתו של מבקר הפנים.  התיקון לחוק נכנס לתוקף בחודש פברואר 2015. יודגש כי חל ניגוד אינטרסים בין בקרה שוטפת לבקרה פנימית ולפיכך לא יכול רו"ח הרגיל לעסוק (גם) בביקורת הפנים לאותה עמותה לה מספק שירותים.

 על פי חוק הביקורת הפנימית, צריכים להתקיים במבקר פנים בין היתר התנאים להלן:

  1. בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
  2. הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות מקצועית מאושרת.

המענה

משרד רו"ח מומחה ומנוסה מטעמנו, ישמש כמבקר הפנימי של העמותה ויערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים. תוכנית העבודה תתמקד בנושאים שונים לבדיקה בכל שנה, בתיאום עם הנהלת העמותה ותכלול בין היתר את הבדיקות הבאות:

  1. האם הפעולות של הגוף המבוקר ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק והאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. בחינת הניהול התקין, שמירה על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות.
  2. האם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף, ובכלל זה ניהול הנכסים וההתחייבויות שלו, הנהלת החשבונות, דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם.
  3. האם ההחלטות בגוף נתקבלו על פי נהלים תקינים.

המטרה והתוצאה

קבלת שירותי ביקורת פנימית מקצועיים ע"י משרד מומחה .

שירותים אלו ישרתו את הגוף המבוקר, מעבר לעמידה בדרישת החוק - בייעול תהליכי עבודה, עמידה ביעדים והוראות החוק, חיזוק האיתנות הפיננסית ומינוף והגדלת הפעילות.

 

לפרטים נוספים צור קשר דרך האתר או בטלפון: 02-5366887